sprogstrategier i Børnehuset Blåkilde


Sprogstrategier i Børnehuset Blåkilde


Vi har i Børnehuset blåkilde meget fokus på at italesætte alt det vi gør. Dette gøres for at give barnet aktive ord og skabe forståelse bag vores handlinger, de daglige rutiner og aktiviteter som vi laver.


Vi har blik for barnets deltagelse i og forståelse for de daglige rutiner og aktiviteter, da vi her bemærker, hvor stort barnets aktive ordforråd og sprogforståelse er.


Hvis vi tænker, at et barn har brug for en yderligere sprogunderstøttende tilgang, end det barnet får igennem den generelle sprogstimulering, tager vi kontakt til jer forældre.


Vi vil fortælle jer om de tiltag, vi mener, der vil gavne jeres barns sproglige udvikling. Vi vil også ofte foreslå jer nogle tiltag I kan gøre hjemme, som kan understøtte jeres barns sproglige udvikling.


Vi bruger meget babytegn i vuggestuen, som understøtter det verbale sprog. Babytegn bruges i særdeleshed på de to stuer, hvor der er helt små børn. Læs meget mere om babytegn på vores hjemmeside, hvor det er yderligere uddybet.


Vi bruger meget gentagelser for at skabe en tydelig og tryg ramme for børnene. Dette skaber deltagelses- muligheder for alle børn. Vi guider børnene til at kunne deltage i fællesskabet og støtter dem igennem disse gentagelser til at kunne være med i for eksempel sange, samling og øvrige aktiviteter.


Vi har etableret nye tiltag så som: en sprog-forældremappe, opstartssamtale med fokus på sprog og bevægelse, mere fokus på selvhjulpenhed, og indretning af stuer samt gangarealer. Vi er bevidste om, at vores fysiske rammer skal fordre fordybelse og et lydniveau, som giver de optimale muligheder for at arbejde med blandt andet børnenes lydlige kompetencer. (udtale og evnen til at skelne lyde).


Vi har yderligere forsøgt at skabe samtalemuligheder igennem billeder på gulvet i de to huse. Bogstav slangen giver børnene spændende billeder, som de verbalt ofte udtrykker sig om. Dette gør børnene både sammen med jer forældre og med de voksne i vuggestuen og børnehaven. Dette giver mange forskellige dialoger om de samme billeder. Derved skabes gentagelser i en velkendt ramme, dog med stor variation i samtalen, da vi som voksne byder ind med forskellige ord og tanker om billederne i ormen. Ligeledes møder børnene bogstaver. Dette er ikke for at lære børnene bogstavernes navn, men for at skabe en senere forbindelse mellem lyde og bogstaver.

 

Vi inddeler børnene i mindre grupper på stuerne. I disse grupper laver vi sprogunderstøttende aktiviteter. På stuerne med de mindste børn, arbejdes der blandt andet med sprogkuffert og sange. På de stuer med de større børn er der meget fokus på blandt andet forholdsord, og på at skabe forståelse bag de ord vi bruger. Vi ønsker at være nærværende i vores dialog med børnene, så de føler sig hørt, set og forstået.

 

 
Hvis I som forældre har spørgsmål til vores sprogstrategier i Børnehuset Blåkilde, så henvend jer gerne til personalet. Vi ønsker at have et tæt samarbejde med jer forældre, så vi sammen kan skabe det bedst mulige sprogligmiljø for jeres børn!

Her er nogle overskrifter i forhold til det daglige arbejde i Børnehuset Blåkilde:

 
Dialogisk læsning: vi arbejder med kendskab til litteratur, udtryksformer og skriftsprog.

 
Ture ud af huset: Vi ser, mærker, oplever nye ting, som vi bruger som samtaleemner i den nærværende dialog.

 
Motorik/rytmik: vi bruger fagtesange som understøtter det verbale sprog. Vi arbejder med rimeord, ordlyde og fantasirejser. Alt dette sammen med en masse bevægelse, da dette også er meget vigtigt.